Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady Gminy

WÓJT GMINY SOŚNO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY SOŚNO

– stanowisko pracy do spraw obsługi Rady Gminy,

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:RO.2110.3.2018
  • Wydział:Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  • Miejsce pracyUrząd Gminy Sośno
  • Stanowiskostanowisko pracy do spraw obsługi Rady Gminy
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-07-17
  • Termin składania dokumentów2018-07-31
  • Sposób składania dokumentówosobiście lub pocztą
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Sośno
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnewymagania zgodne z art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja);
   2) doświadczenie w zakresie pracy w administracji;
   3) znajomość problematyki działania administracji publicznej, w szczególności przepisów ustaw związanych z wykonywaniem zadań na stanowisku pracy:
   a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
   b) ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.),
   c) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
   d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.);
   4) umiejętności analityczne;
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyI. Wspólne zadania komórek organizacyjnych Urzędu oraz samodzielnych stanowisk pracy polegają na przygotowywaniu materiałów oraz podejmowaniu czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:
   1) koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy;
   2) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, w tym stosowanie przepisów dotyczących opłaty skarbowej, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
   3) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań;
   4) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy oraz jego zmian;
   5) opracowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań;
   6) współdziałanie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań;
   7) współdziałanie z Sekretarzem w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników, a także w zakresie organizacji pracy oraz przy tworzeniu projektów aktów prawnych;
   8) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt;
   9) przechowywanie akt;
   10) przygotowywanie propozycji w załatwianiu rozpatrywania skarg, wniosków i interpelacji;
   11) efektywne wykorzystywanie środków finansowych;
   12) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;
   13) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;
   14) współpraca w zakresie przygotowywania wszelkiego rodzaju wniosków o dofinansowanie zadań z funduszy pozagminnych;
   15) bieżąca aktualizacja treści, wynikających z realizacji zadań na stanowisku, w biuletynie informacji publicznych;
   16) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta.

   II. Obsługa administracyjna Rady i jej komisji
   1. Prowadzenie biura Rady – zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym sprawy kancelaryjno – techniczne Rady.
   2. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji oraz ich protokołowanie.
   3. Przygotowywanie we współpracy z Sekretarzem oraz z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów niezbędnych do pracy Rady i jej komisji.
   4. Prowadzenie rejestru uchwał oraz innych postanowień Rady i jej komisji, w tym realizacja obowiązku publikacji aktu normatywnego w formie elektronicznej oraz przekazywanie podjętych przez Radę uchwał do organów nadzoru.
   5. Przechowywanie papierowej wersji uchwał oraz ogłaszanie uchwał w sposób określony w tych aktach.
   6. Przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych.
   7. Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji.
   8. Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych, przekazywanie ich właściwym jednostkom organizacyjnym do załatwienia oraz nadzór nad ich załatwianiem.
   9. Organizowanie szkoleń radnych.
   10. Nieodpłatne udostępnianie do wglądu uchwał Rady Gminy, w tym aktów prawa miejscowego, a także Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

   III. Obsługa jednostek pomocniczych Gminy
   1. Obsługa administracyjna organów jednostek pomocniczych Gminy dotyczących w szczególności: zebrań wiejskich, spotkań z sołtysami i wynagrodzeń sołtysów.
   2. Przechowywanie protokołów i uchwał organów jednostek pomocniczych oraz przekazywanie ich treści oraz wniosków z zebrań wiejskich odpowiednim komórkom organizacyjnym Urzędu.
   3. Wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy.
   4. Prowadzenie zbioru dokumentów (uchwał, protokołów, wniosków) z zebrań wiejskich.
   5. Organizacja narad Wójta z sołtysami oraz szkoleń sołtysów.
   6. Realizacja zadań dotyczących funduszu sołeckiego związanych z:
   1) podjęciem uchwały Rady Gminy dot. wyodrębnienia z budżetu gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
   2) przekazaniem informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo oraz przyjmowaniem wniosków od sołtysów;
   3) opracowaniem zbiorczego zestawienia zadań sołectw przyjętych do realizacji w danym roku budżetowym;
   4) zebraniem informacji, od pracowników merytorycznych, dotyczącej wykonania finansowego zadań sołectw (zestawienie zbiorcze);
   5) wystąpieniem do wojewody o zwrot części wydatków gminy poniesionych przez sołectwa.
   7. Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem i korzystaniem z sal wiejskich, w tym sprawy związane z udostępnianiem sal na zebrania wiejskie oraz na imprezy integracyjne w sołectwie.

   IV. Koordynacja działalności organizacji pozarządowych
   1. Prowadzenie ewidencji organizacji pozarządowych.
   2. Inicjowanie działań mających na celu powstawanie organizacji pozarządowych, a w szczególności:
   1) pomoc aktywnym grupom społecznym w sformalizowaniu dotychczasowej działalności;
   2) nadzór nad przekazywaniem informacji skierowanych do organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskiwania środków na realizację działalności statutowej;
   3) koordynacja współpracy samorządu Gminy z organizacjami pozarządowymi.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowynie występuje
  • Lista wybranych kandydatówPani Agnieszka Daniluk zamieszkała w Sośnie
  • Uzasadnienie wyboruPani Agnieszka Daniluk jest absolwentem Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz PWSH Pomerania w Chojnicach na kierunku Administracja Publiczna. Zarówno w pierwszym jak i w drugim etapie naboru Pani Agnieszka Daniluk wykazała się odpowiednią wiedzą w zakresie spraw związanych z obsługa Rady Gminy i organizacji pozarządowych, co potwierdza jej kwalifikacje uprawniające do zajmowania w/w stanowiska.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze
  • Słowa kluczowe , , ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian