Zarządzenia – 2017 r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.90.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020315C, tj. ul. Polnej położonej w m. Sośno” Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.89.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Sośno oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018” Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.88.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.87.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.86.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Sośno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.85.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do oszacowania wymiaru udzielenia pomocy finansowej w formie jednorazowego zasiłku celowego Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.84.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie pomocy finansowej w formie jednorazowego zasiłków celowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2014 r., o pomocy społecznej, ze środków budżetowych gminy Sośno uzyskanych z zewnętrznych źródeł dofinansowania, na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęski żywiołowej dla rodzin lub osób, poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która przeszła przez teren gminy Sośno w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.83.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno gm. Sośno” Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Grupy zakupowej energii elektrycznej oraz udzielenia zamówienia na „Zakup energii elektrycznej na lata 2018 – 2019” Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.81.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na zadanie: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno” Szczegóły