Statut

Niniejszy tekst statutu jest tekstem ujednoliconym.

Adres publikacji statutu: (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002r Nr 141 poz.2653, z 2005 r. Nr 121, poz. 2063)
Baza aktów własnych (aktów prawa miejscowego): uchwała 2002; zmiana 2005

Uchwała Nr XXVII/229/02
Rady Gminy w Sośnie
z dnia 10 października 2002 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sośno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwalić Statut Gminy Sośno stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XVIII/80/96 Rady Gminy w Sośnie z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Sośno (Dz. Urz. Województwa Bydgoskiego z 1996 r. Nr 48, poz. 170).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>