Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw poboru podatków i opłat lokalnych

WÓJT GMINY SOŚNO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY SOŚNO

– stanowisko pracy do spraw poboru podatków i opłat lokalnych,

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:RO.2110.2.2018
  • Wydział:Referat Finansowy
  • Miejsce pracyUrząd Gminy Sośno
  • Stanowiskostanowisko pracy do spraw poboru podatków i opłat lokalnych
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-05-30
  • Termin składania dokumentów2018-06-15
  • Sposób składania dokumentówosobiście lub pocztą
  • Miejsce składania dokumentówUrzad Gminy Sośno
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnewymagania zgodne z art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowewykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, administracja);
   2) doświadczenie w zakresie pracy w administracji, księgowości i finansów;
   3) znajomość problematyki działania administracji publicznej, w szczególności przepisów ustaw związanych z wykonywaniem zadań na stanowisku pracy:
   a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.),
   b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994),
   c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
   d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.);
   e) ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.).
   4) umiejętności analityczne
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyI. Wspólne zadania komórek organizacyjnych Urzędu oraz samodzielnych stanowisk pracy polegają na przygotowywaniu materiałów oraz podejmowaniu czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:
   1) koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy;
   2) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, w tym stosowanie przepisów dotyczących opłaty skarbowej, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
   3) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań;
   4) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy oraz jego zmian;
   5) opracowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań;
   6) współdziałanie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań;
   7) współdziałanie z Sekretarzem w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników, a także w zakresie organizacji pracy oraz przy tworzeniu projektów aktów prawnych;
   8) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt;
   9) przechowywanie akt;
   10) przygotowywanie propozycji w załatwianiu rozpatrywania skarg, wniosków i interpelacji;
   11) efektywne wykorzystywanie środków finansowych;
   12) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;
   13) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;
   14) współpraca w zakresie przygotowywania wszelkiego rodzaju wniosków o dofinansowanie zadań z funduszy pozagminnych;
   15) bieżąca aktualizacja treści, wynikających z realizacji zadań na stanowisku, w biuletynie informacji publicznych;
   16) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta.

   II. W zakresie księgowości podatków i opłat lokalnych:
   1) księgowość i windykacja:
   - podatku rolnego i leśnego,
   - podatku od nieruchomości,
   - opłaty od posiadania psów,
   - opłaty targowej
   - należności za wieczyste użytkowanie,
   - należności ze sprzedaży składników majątkowych,
   - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
   - opłaty eksploatacyjnej wydobycie kopalin( żwir),
   - kara administracyjna,
   - wynajem sal szkolnych,
   - zwrot kosztów za użyczenie świetlicy w budynku Szkoły w Sitnie,
   - wynajem sal przedszkolnych,
   2) wymiar, księgowość i windykacja podatku od środków transportowych,
   3) rozliczanie opłaty skarbowej,
   4) naliczanie i odprowadzanie udziałów do Izby Rolniczej,
   5) rozliczanie sołtysów z pobranych podatków i opłat,
   6) naliczanie prowizji dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków i opłat,
   7) wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu lub stwierdzających stan zaległości podatkowej,
   8) zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
   - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków,
   9) przygotowanie uchwały w zakresie podatku od środków transportowych,
   10) sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZastępstwo na stanowisku pracy ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych – podczas nieobecności pracownika
  • Lista wybranych kandydatówPani Monika Glaza zamieszkała w Toninku
  • Uzasadnienie wyboruPani Monika Glaza jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy na kierunku Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. Zarówno w pierwszym jak i w drugim etapie naboru Pani Monika Glaza wykazała się odpowiednią wiedzą w zakresie spraw związanych z księgowością podatkową, co potwierdza jej kwalifikacje uprawniające do zajmowania w/w stanowiska.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze
  • Słowa kluczowe , , ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian