Nabór na wolne stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

WÓJT

GMINY SOŚNO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY SOŚNO

 

– stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:RO.2110.1.2018
  • Wydział:Referat Finansowy
  • Miejsce pracyUrząd Gminy Sośno
  • Stanowiskostanowisko pracy do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-01-15
  • Termin składania dokumentów2018-01-29
  • Sposób składania dokumentówosobiście lub pocztą
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Sośno
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnewymagania zgodne z art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, administracja);
   2) doświadczenie w zakresie pracy w administracji, księgowości,
   3) znajomość problematyki działania administracji publicznej, w szczególności przepisów ustaw związanych z wykonywaniem zadań na stanowisku pracy:
   a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),
   b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.),
   c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
   d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257);
   4) umiejętności analityczne;
   5) prawo jazdy kat. B.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyI. Wspólne zadania komórek organizacyjnych Urzędu oraz samodzielnych stanowisk pracy polegają na przygotowywaniu materiałów oraz podejmowaniu czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:
   1) koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy;
   2) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, w tym stosowanie przepisów dotyczących opłaty skarbowej, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
   3) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań;
   4) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy oraz jego zmian;
   5) opracowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań;
   6) współdziałanie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań;
   7) współdziałanie z Sekretarzem w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników, a także w zakresie organizacji pracy oraz przy tworzeniu projektów aktów prawnych;
   8) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt;
   9) przechowywanie akt;
   10) przygotowywanie propozycji w załatwianiu rozpatrywania skarg, wniosków i interpelacji;
   11) efektywne wykorzystywanie środków finansowych;
   12) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;
   13) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;
   14) współpraca w zakresie przygotowywania wszelkiego rodzaju wniosków o dofinansowanie zadań z funduszy pozagminnych;
   15) bieżąca aktualizacja treści, wynikających z realizacji zadań na stanowisku, w biuletynie informacji publicznych;
   16) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta.

   II. W zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych:
   1) Podatki i opłaty lokalne
   a) przygotowanie uchwał dotyczących określania stawek podatku rolnego, podatku
   od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty od posiadania psów;
   b) wymiar podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego – osoby
   fizyczne
   - prowadzenie ewidencji płatników podatków,
   - wydawanie zaświadczeń wynikających z prowadzonej ewidencji płatników
   podatku,
   - sporządzanie sprawozdań, analiz finansowych i planowanie
   dochodów;
   c) weryfikacja deklaracji podatkowych dotyczących wymiaru podatku rolnego,
   podatku od nieruchomości i podatku leśnego - osoby prawne, jednostki
   organizacyjne
   - prowadzenie ewidencji płatników podatków,
   - wydawanie zaświadczeń wynikających z prowadzonej ewidencji płatników
   podatku,
   - sporządzanie sprawozdań, analiz finansowych i planowanie dochodów;
   d) udzielanie ulg i zwolnień w podatku
   - umarzanie zaległości podatkowych, odraczanie terminu płatności podatku,
   rozłożenie zapłaty na raty,
   - ulgi inwestycyjne,
   - ulgi z tytułu kupna, dzierżawy gruntów,
   - wystawianie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w
   rolnictwie lub rybołówstwie ,
   - sporządzanie sprawozdania z udzielonych ulg i zwolnień oraz skutków decyzji –
   umorzeń zaległości podatkowych- Rb-27S,
   - sporządzanie i podanie do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i
   fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
   którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę
   na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykazu osób prawnych i
   fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
   którym udzielono pomocy publicznej,
   - wykazywanie udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie w sprawozdaniach i
   przekazywanie do ministerstwa właściwego do spraw rolnictwa; e) opłata od posiadania psów
   - prowadzenie ewidencji dot. opłat za posiadanie psów (nadzór nad aktualizacją list
   posiadaczy psów),
   - załatwianie spraw związanych z prowadzeniem rejestru psów rasy uznanych za
   niebezpieczne;
   2) udostępnianie danych
   a) informacji dotyczących ubezpieczeń rolników (KRUS )
   - ustalanie okresów objęcia ubezpieczenia rolników,
   - ustalanie wysokości składek na ubezpieczenie ; b) informacji o stanie majątkowym ( Policja, Urząd Skarbowy itp. )
   3) Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
   a) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków,
   b) zabezpieczenie dotacji celowej dla gminy i jej rozliczenie,
   c) sporządzanie sprawozdań;
   4) Księgowość i windykacja czynszów i opłat :
   a) czynsz najmu za grunty rolne,
   b) czynsz najmu za grunty użytkowane nierolniczo,
   c) czynsz najmu za lokale użytkowe,
   d) czynsz najmu za mieszkania komunalne,
   e) opłat za sale wiejskie
   f) opłat za energię cieplną
   g) opłata za energię elektryczną ,
   h) opłata za wodę i ścieki ,
   i) opata eksploatacyjna związana z utrzymaniem cmentarza,
   j) opłata za nienaruszalność grobu
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZastępstwo na stanowisku pracy ds. poboru podatku i opłat lokalnych – podczas nieobecności pracownika
  • Lista wybranych kandydatówOla Maik - zamieszkała w Skoraczewie
  • Uzasadnienie wyboruPani Ola Maik jest absolwentem Technikum Ekonomicznego – Zespołu Szkół Centrum Edukacyjne w Więcborku w zawodzie technik ekonomista. Zarówno w pierwszym jak i w drugim etapie naboru Pani Ola Maik wykazała się odpowiednią wiedzą w zakresie spraw związanych z księgowością podatkową, co potwierdza jej kwalifikacje uprawniające do zajmowania w/w stanowiska.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze
  • Słowa kluczowe , , ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian