Sołectwa

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) – „gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne (…). Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.”

Gmina Sośno podzielona jest na 20 sołectw – jednostek pomocniczych gminy, które tworzą 22 wsie i jedna osada. Zasady tworzenia, łączenia oraz podziału tych sołectw określa Statut Gminy Sośno.
Jednostki pomocnicze prowadzą działalność na podstawie swojego statutu, który uchwala Rada Gminy Sośno, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Sołectwa realizują przedsięwzięcia z własnej inicjatywy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i mogą wnioskować do Wójta Gminy o przyznanie środków na ten cel z funduszu sołeckiego, wyodrębnianego przez Radę Gminy Sośno w budżecie gminy.
Organem uchwałodawczym sołectwa (parlament) jest zebranie wiejskie (zebranie mieszkańców sołectwa), a wykonawczym (rząd) – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka jako ciało doradcze tego organu.

granice sołectw

UCHWAŁA Nr IX/50/07
RADY GMINY SOŚNO
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sośno

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art.35 ust.1 i 3, art.40 ust.2 pkt 1, art.41 ust.1, art.42 i art.48 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r.Nr 48, poz.327) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zachowuje się dotychczasowy podział Gminy Sośno na jednostki pomocnicze w ich dotychczasowych granicach.
§ 2. Określa się organizację i zakres działania jednostek pomocniczych Gminy Sośno oraz nadaje im, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, odrębne statuty:
1) Sołectwu Dębiny – w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały;
2) Sołectwu Dziedno – w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały;
3) Sołectwu Jaszkowo – w brzmieniu załącznika nr 3 do uchwały;
4) Sołectwu Mierucin – w brzmieniu załącznika nr 4 do uchwały;
5) Sołectwu Obodowo – w brzmieniu załącznika nr 5 do uchwały;
6) Sołectwu Olszewka – w brzmieniu załącznika nr 6 do uchwały;
7) Sołectwu Przepałkowo – w brzmieniu załącznika nr 7 do uchwały;
8) Sołectwu Rogalin – w brzmieniu załącznika nr 8 do uchwały;
9) Sołectwu Roztoki – w brzmieniu załącznika nr 9 do uchwały;
10) Sołectwu Sitno – w brzmieniu załącznika nr 10 do uchwały;
11) Sołectwu Skoraczewo – w brzmieniu załącznika nr 11 do uchwały;
12) Sołectwu Sośno – w brzmieniu załącznika nr 12 do uchwały;
13) Sołectwu Szynwałd – w brzmieniu załącznika nr 13 do uchwały;
14) Sołectwu Tonin – w brzmieniu załącznika nr 14 do uchwały;
15) Sołectwu Toninek – w brzmieniu załącznika nr 15 do uchwały;
16) Sołectwu Tuszkowo – w brzmieniu załącznika nr 16 do uchwały;
17) Sołectwu Wąwelno – w brzmieniu załącznika nr 17 do uchwały;
18) Sołectwu Wielowicz – w brzmieniu załącznika nr 18 do uchwały;
19) Sołectwu Wielowiczek – w brzmieniu załącznika nr 19 do uchwały;
20) Sołectwu Zielonka – w brzmieniu załącznika nr 20 do uchwały;

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/72/96 Rady Gminy w Sośnie z dnia 25 kwietnia 1996r w sprawie Statutu Sołectw.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Sośno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

U z a s a d n i e n i e
Zgodnie z treścią art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) rada gminy określa odrębnym statutem organizację i zakres działania jednostki pomocniczej, czyli sołectwa, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Dotychczas obowiązujące w Gminie Sośno statuty jednostek pomocniczych Rada Gminy uchwaliła 25 kwietnia 1996 r. W międzyczasie zarówno wspomniana ustawa ustrojowa jak też inne akty normatywne dotyczące samorządu terytorialnego były nowelizowane lub zmieniane. Mając na uwadze powyższe, jak również zmiany niektórych lokalnych uwarunkowań mających wpływ na ustrój sołectwa, powstała potrzeba dokonania odpowiednich zmian także w statutach jednostek pomocniczych.
Mieszkańcy zapoznani zostali z projektem statutu podczas wiosennych zebrań wiejskich przeprowadzonych w lutym i marcu br. Poinformowano mieszkańców o możliwości składania uwag i wniosków do projektów statutów sołectw. Zgłoszone w ramach konsultacji przez mieszkańców sugestie i wnioski uwzględnione zostały w pracach doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy.
Niniejszą uchwałą dokonuje się uaktualnienia i uporządkowania treści statutów wszystkich jednostek pomocniczych Gminy Sośno, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i trybu wyborów sołtysa i rady sołeckiej oraz zasad gospodarowania mieniem komunalnym.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>