Plan odnowy sołectwa

Uchwała nr XXVIII/170/09
RADY GMINY SOŚNO
z dnia 26 marca 2009

w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości: Mierucin, Skoraczewo, Tuszkowo, Wąwelno, Wielowicz, Sośno, Dębiny, Rogalin, Sitno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

                                           uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:
1)      „Plan odnowy miejscowości Mierucin” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2)      „Plan Odnowy Miejscowości Skoraczewo” stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3)      „Plan odnowy miejscowości Tuszkowo” stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
4)      „Plan odnowy miejscowości Wąwelno” stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
5)      „Plan odnowy miejscowości Wielowicz” stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
6)      „Plan odnowy miejscowości Sośno” stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
7)      „Plan odnowy miejscowości Dębiny” stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
8)      „Plan Odnowy Miejscowości Rogalin” stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;
9)      „Plan odnowy miejscowości Sitno” stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się:
1)     Uchwałę Nr XII/69/07 Rady Gminy Sośno z dnia 25 października 2007r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Mierucin oraz Planu Rozwoju Wielowicza;
2)     Uchwałę Nr XVII/109/08 Rady Gminy Sośno z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Skoraczewo;
3)     Uchwałę Nr XIX/125/08 Rady Gminy Sośno z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Tuszkowo;
4)     Uchwałę Nr XV/90/08 Rady Gminy Sośno z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Sośno oraz Planu Rozwoju Wąwelna;
5)     Uchwałę Nr XXVI/155/08 Rady Gminy Sośno z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Dębiny;
6)     Uchwałę Nr XXIII/137/08 Rady Gminy Sośno z dnia 31 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Wsi Sitno.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                  U z a s a d n i e n i e

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich jest głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w zakresie którego gminy wiejskie mogą pozyskiwać środki finansowe na działania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego, aktywizacją ludność wiejskiej oraz utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego a także podniesieniem atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.
Jednym z podstawowych warunków ubiegania się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest opracowanie, przez społeczność każdego sołectwa planu odnowy miejscowości, w którym zawarte mają być kierunki rozwoju danej miejscowości.
W przypadku sołectw posiadających już plany odnowy miejscowości, zachodzi potrzeba uzupełnienia oraz aktualizacji istniejących planów w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących pozyskania środków z PROW.
Zatwierdzone przez Radę Gminy Plany Odnowy Miejscowości zwiększą możliwość wykorzystania środków unijnych oraz przyczynią się do większego zaangażowania społeczności lokalnej do rozwoju swojej miejscowości.

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>