Sztab kryzysowy – informacja 2017.10.26

Informacja o likwidacji szkód powstałych w wyniku przejścia frontu burzowego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. przez teren Gminy Sośno – stan na dzień 26 października 2017 r.

Wichura, która wystąpiła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r., wyrządziła ogromne zniszczenia na całym terenie gminy Sośno. Nie było ofiar w ludziach. Około 500 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych, w wyniku czego doszło do zalania mieszkań. Zawierucha uszkodziła, bądź całkowicie zniszczyła, ponad 800 budynków gospodarczych (stodoły, chlewy, obory, wiaty, magazyny i garaże). Uszkodzeniu uległy również budynki i obiekty gminne. Powyższe dane udało się zebrać na podstawie wizji lokalnych w terenie, które w sobotę i niedzielę (12 i 13 sierpnia) przeprowadzili pracownicy urzędu gminy, sołtysi i radni. Dane te były stale aktualizowane.

Ogromne zniszczenia wystąpiły w lasach, w szczególności w leśnictwach Wąwelno, Komierowo, Dąbrowice i Świdwie. Zniszczeniu uległy drogi. Wyrwane z korzeniami drzewa, rosnące przy drogach powiatowych, uszkodziły pobocza i część nawierzchni dróg. W całym naszym powiecie około 2000 drzew w ciągu dróg powiatowych zostało uszkodzonych, w tym część powalonych.  Połamanych zostało wiele słupów energetycznych zarówno wysokiego, średniego jak i niskiego  napięcia. Zerwane zostały przewody elektryczne w ciągu linii energetycznych jak i przyłącza do budynków. W rolnictwie, obok ogromnych strat w budynkach gospodarczych, nawałnica zniszczyła plony na polach i w magazynach. Część zebranego ziarna zamokła lub została zniszczona. Występują jeszcze utrudnienia w łączności telefonicznej. Powalone drzewa i gałęzie spowodowały spiętrzenie wód na rzece Krówka oraz głównych rowach melioracyjnych, co z kolei skutkuje zalewaniem łąk i gruntów rolnych.

Od soboty (12 sierpnia) od wczesnych godzin rannych pracuje w urzędzie gminy zespół zarządzania kryzysowego, kierowany przez wójta gminy. Organizuje on wszelkie działania związane z reagowaniem na skutki nawałnicy. Działania skupiły się w pierwszej kolejności nad zapewnieniem dostaw wody i odbioru ścieków oraz dostarczenia energii dla piekarni. Zachowano stały kontakt ze sztabem kryzysowym w powiecie, z sołtysami i radnymi. Ponadto w dniach 16 sierpnia (środa) i 18 sierpnia (piątek) w posiedzeniu powiatowego sztabu kryzysowego, który odbył się w Sośnie, uczestniczył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa (w piątek) Tomasz Żuchowski.

Dokonano spisu strat budynków mieszkańców oraz strat w mieniu komunalnym. Na tej podstawie skierowano w teren zespoły robocze pracowników GOPS, które w pierwszej kolejności udały się do najbardziej poszkodowanych. Korzystając ze spisu strat, inspektorzy nadzoru budowlanego dokonali przeglądu uszkodzonych budynków. Na bieżąco prowadzona była informacja dla mieszkańców odwiedzających instytucje gminne. 14 sierpnia (poniedziałek) na spotkaniu z sołtysami, dokonano wymiany informacji i ustaleń na najbliższe dni. Poproszono mieszkańców aby o wszystkich ważnych sprawach dotyczących skutków nawałnicy informowali sołtysów. Informacje dla mieszkańców przekazywano również za pośrednictwem stron internetowych oraz z ambon korzystając z uprzejmości proboszczów.

Dzięki ofiarnej pracy i determinacji służb ratowniczych Straży Pożarnej zabezpieczono większość dachów na budynkach mieszkalnych. Dla mieszkańców, którzy stracili dach nad głową zorganizowano schronienie w świetlicach wiejskich oraz budynku GS Sośno. Większość znalazła schronienie u swoich rodzin. W drugiej kolejności zabezpieczono budynki gospodarcze (obory, chlewy). Mieszkańcy również dzielnie usuwali skutki nawałnicy, pomagając sobie wzajemnie, przy zabezpieczaniu budynków, płodów rolnych i pozostałego mienia. Służby zarządu drogowego bardzo sprawnie, wspólnie ze strażakami i mieszkańcami, zabezpieczyły przejezdność dróg. Wypełniono gruzem ogromne wyrwy po korzeniach drzew, zabezpieczając bezpieczny przejazd drogami powiatowymi. Z równie ogromnym zaangażowaniem pracowali energetycy, którzy w ciągu dwóch tygodni przywrócili energię elektryczną do naszych wsi. W wielu miejscowościach nie funkcjonuje jeszcze oświetlenie uliczne. Odbudowane zostały również linie wysokiego napięcia w okolicach Wielowiczka i Zielonki.

Zakończyły się prace nad określaniem strat oraz potrzeb rodzin najbardziej poszkodowanych, które oszacowali pracownicy GOPS, spisując w terenie skrócone wywiady środowiskowe. Na tej podstawie wydawane były decyzje przyznające pomoc rządową potrzebującym w kwocie do 6 tys. zł. Wydano 548 decyzji w tej sprawie. Wypłaty następowały na konta osób poszkodowanych, lub w przypadku braku konta (bądź trudności technicznych), wypłaty poszkodowanym wypłacane były w kasie Banku Spółdzielczego Oddział w Sośnie. Do dnia 25 października dokonano wypłat na kwotę 1.498.200,- zł.

Równolegle dokonywane były w terenie przeglądy uszkodzonych budynków przez inspektorów nadzoru budowlanego, którzy spisywali protokoły uszkodzeń, określając jednocześnie procentowy udział szkód w budynkach. Protokoły te są niezbędne przy ubieganiu się o pomoc, w formie zasiłku celowego, na remont uszkodzonego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego bądź też jego odbudowę (w kwocie do 20 tys. zł i do 200 tys. zł). Pomoc taka udzielana jest na wniosek poszkodowanej rodziny. Druki wniosków o taką pomoc dostępne są w GOPS w Sośnie. Również po oszacowaniu szkód w budynkach gospodarczych, w szczególności inwentarskich, które służą zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny, jest możliwość ubiegania sią o pomoc finansową w ich remoncie bądź odbudowie do łącznej kwoty 100 tys. zł.

Od piątku (18 sierpnia) funkcjonował w Domu Kultury w Sośnie punkt pomocowy dla mieszkańców gminy, którzy ucierpieli w wyniku nawałnicy. Osoby prywatne organizowały pomoc dla mieszkańców, zbierając m.in. informacje o potrzebach i ofertach pomocy dla potrzebujących. W tym celu udostępniono im bazę Gminnego Domu Kultury. Zebrano i rozprowadzono wśród mieszkańców pomoc materialną oraz pomoc wolontariuszy w uporządkowaniu terenu, zabezpieczaniu budynków itp.

Samorządy z całego kraju oferują Gminie Sośno pomoc finansową i rzeczową w remontach infrastruktury komunalnej. Do tej pory zaoferowano pomoc finansową w wysokości 1.361 tys. zł (do dnia 25 października wpłynęło 1.113 tys. zł),z czego 85 tys. to pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Na udostępnione konto bankowe dla poszkodowanych wpłynęło 13 tys. zł od osób fizycznych. Z powyższych środków pomoc finansowa dla poszkodowanych realizowana będzie po wypłaceniu mieszkańcom środków rządowych na remont i odbudowę budynków.

Także PGNiG SA zaoferowało pomoc Gminie Sośno w materiałach budowlanych (farba, gładź szpachlowa, papa termozgrzewalna). Na podstawie danych z GOPS (wywiady środowiskowe) pomoc trafia do potrzebujących środowisk, w których doszło do uszkodzeń budynków mieszkalnych. Informacje o odbiorze materiałów budowlanych przekazane były za pośrednictwem sołtysów. Rozprowadzano również cement pozyskany od firm prywatnych dla potrzebujących mieszkańców. Oczekujemy na dalsze materiały budowlane, które przekazane zostaną potrzebującym przy pomocy sołtysów i radnych.

Na terenie naszej gminy pracowali żołnierze, którzy na zlecenie energetyków oczyszczali z powalonych drzew pasy terenu dla odbudowy linii średniego napięcia. Również żołnierze pomagali udrożnić rzeki Krówka i Pytlica oraz główne rowy melioracyjne administrowane przez Gminną Spółkę Wodną w Sośnie. Brali udział przy rozbiórce i zabezpieczaniu niektórych budynków, w przypadku których inspektorzy nadzoru budowlanego wydali zakaz użytkowania. Usunęli powalone drzewa na drodze Tuszkowo – Leśniewice na odcinku ok. 1,2 km.

Również grupy harcerzy i wolontariuszy byli kierowani do potrzebujących mieszkańców, którzy zgłosili potrzebę pomocy w uporządkowaniu nieruchomości. W Rogalinie pomagali osadzeni z Zakładu Karnego Bydgoszcz – Fordon porządkując posesję u rolnika, któremu nawałnica zburzyła część budynków gospodarczych i zerwała poszycie dachu. Także w dniach 12-15 września osadzeni z ZK udrożnili 3 km rzeki Pytlica.

W dniach od 4 do 8 września uruchomiono w GOPS bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców gminy. Zgłosiliśmy dodatkowo gotowość na przyjęcie takiej pomocy od samorządu radców prawnych i adwokatów. Potrzebujący takiej pomocy winni kontaktować się z Urzędem Gminy w biurze 16 lub 17 (tel.52-389-01-16) w celu ustalenia terminu porad prawnych. W GOPS można również zgłaszać potrzebę pomocy psychologów, którzy nieodpłatnie świadczą ją potrzebującym.

Od soboty (19 sierpnia), na głównym rowie melioracyjnym w Przepałkowie, Olszewce i Obodowie, grupa wolontariuszy – pilarzy zgłosiła się do pomocy Gminnej Spółki Wodnej, gdzie udrażniała przepływ wody. Przedstawiciele tej grupy pomagali także przy zabezpieczeniu dużej obory w Borówkach.

Na początku września rozpoczęła się procedura szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanymi nawałnicą burzową. Formularze wniosków dla rolników rozprowadzali sołtysi. Były również dostępne w urzędzie gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sośno. Obecnie protokoły szacowania szkód, po zatwierdzeniu Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, są wydawane poszkodowanym rolnikom.

Trwają prace nad usuwaniem skutków nawałnicy na terenach i obiektach gminnych. Wyremontowano już dachy na budynku szkoły podstawowej w Sośnie oraz urzędu gminy. W szkole w Sośnie wymieniono wełnę ocieplającą stropy. W szkole w Wąwelnie wymieniona zostanie podłoga na sali gimnastycznej. Ułożono w miejsce uszkodzonych płyty obornickie na dachu sali gimnastycznej w Sośnie. Wykonano prace malarskie oraz wymiany zalanych podłóg w obiektach szkolnych. Trwają prace porządkowe na cmentarzu w Sośnie. Uprzątnięto wiatę przy świetlicy w Wąwelnie. Planuje się zakup agregatu do obsługi hydroforni bądź kotłowni w wypadku braku prądu. Przygotowujemy się również do naprawy infrastruktury drogowej.

Obecnie, oprócz wypłat pomocy finansowej dla poszkodowanych, trwają prace nad dostarczaniem mobilnych obiektów mieszkalnych dla rodzin, które potrzebują schronienia. Dostarczono dla 5 rodzin tzw. „domki angielskie”. Do końca października do gminy trafią jeszcze 2 takie obiekty. Oprócz tego Gmina Sośno zamawia jeszcze 6 kontenerów dla pojedynczych osób, które obecnie nie mają stałego schronienia. Docelowo Gmina Sośno zamierza pozyskać 3 mieszkania dla poszkodowanych oraz dokonać remontu budynku gminnego w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych dla poszkodowanych rodzin, które zamieszkiwały zniszczone lub uszkodzone lokale komunalne.

Obecnie pracownicy GOPS, po prowadzeniu pełnych wywiadów środowiskowych u osób, które złożyły wnioski o pomoc w remoncie i odbudowie budynków, wydają decyzje administracyjne przyznające pomoc finansową dla mieszkańców. Ze względu na ogrom prac, naszemu GOPS-owi pomagają doraźnie pracownicy OPS z Sępólna, Kamienia i Więcborka a także z terenu województwa (Bydgoszcz, Osielsko, Śliwice, Świecie i Nakło), by pomoc finansowa dotarła do potrzebujących jak najszybciej. Do dnia 25 października wypłacono poszkodowanym blisko 2,9 mln zł na remont i odbudowę budynków mieszkalnych oraz ponad 4,5 mln. zł na remont i odbudowę budynków gospodarczych służących zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny.

Uczniowie oddziałów „0” oraz wszystkich typów szkół dziennych, z rodzin, które otrzymały zasiłek celowy w związki z nawałnicą, otrzymują również zasiłki losowe w kwocie 500 albo 1000 zł. Dotychczas wypłacono kwotę 114.500,- zł z przygotowanej już do wypłaty łącznie kwoty 204.000,- zł.

Gmina Sośno przygotowuje się również do pomocy mieszkańcom w demontażu, transporcie i utylizacji elementów pokryć dachowych i innych płyt zawierających azbest z budynków, które ucierpiały w wyniku nawałnicy. O tym fakcie poinformowano w prasie lokalnej, na stronach internetowych oraz za pośrednictwem sołtysów. Dotyczy to płyt azbestowo-cementowych w ilości ok. 1.100 ton. Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków od mieszkańców. W dniach 21 i 28 sierpnia, na terenie naszej gminy zorganizowano dodatkowo, poza harmonogramem, odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, by mogli się oni pozbyć odpadów powstałych na skutek nawałnicy. Ponadto ZGK w Sośnie zebrał informacje o potrzebach odbioru papy, waty szklanej oraz innych materiałów, które nie nadają się do segregacji, aby w sposób systemowy zorganizować odbiór tych odpadów od mieszkańców. O terminach odbioru tych odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem sołtysów.

Informacje

Rejestr zmian