Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
08.08.2018 wniosek „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1140C relacji
Sośno-Wąwelno-Mrocza (Las), na odcinku Wąwelno-Tuszkowo o długości 4,000 km
zlokalizowanym pomiędzy km 8+953, a km 12+953 jej przebiegu”
Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie obejmuje: obręb ewidencyjny Wąwelno dz. nr 195/1 i 196, obręb ewidencyjny Tuszkowo dz. nr 40 i 168
Szczegóły
17.07.2018 wniosek „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 600 kW na działkach 127/1 i 127/3, obręb Obodowo, gm. Sośno”.
Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na ww. działkach i przewiduje zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych na gruncie o powierzchni ok. 1,20 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Szczegóły
25.07.2018 wnioski „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1145C relacji Zabartowo-Wąwelno- Wierzchucin Królewski, na odcinku Mierucin-granica powiatu o dł. 2,191 km zlokalizowanym pomiędzy km 13+657, a km 15+848 jej przebiegu”
Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie obejmuje: w gminie Sośno - obręb ewidencyjny Mierucin, dz. nr 90/1, 91/1, 92/1, 95/1, 113, 125/1, 128/3, 128/5, 205.
Inwestor - Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim.
Szczegóły
02.07.2018 wnioski Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1134C relacji
Więcbork – Jastrzębiec – Płosków - Sośno, na odcinkach o łącznej długości 4,500 km
zlokalizowanych pomiędzy:
a) km 6+056, a km 7+556 (odc. nr 1=1,500 km);
b) km 13+407, a km 16+407 (odc. nr 2=3,000 km)
jej przebiegu”
Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie obejmuje:
a) na gminie Więcbork:
obręb ewidencyjny Jastrzębiec dz. nr 125,
b) na gminie Sośno:
obręb ewidencyjny Wielowiczek dz. nr 20, obręb ewidencyjny Sośno dz. nr 142
Szczegóły
04.06.2018 wnioski „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1137C relacji
Obodowo-Sośno-Wierzchucin Królewski, na odcinkach o łącznej długości 6,208 km
zlokalizowanych pomiędzy:
a) km 0+789, a km 4+794 (odc. nr 1+4,005 km);
b) km 5+081, a km 7+284 (odc. Nr 2+2,203 km)
jej przebiegu”
Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie obejmuje: obręb ewidencyjny Obodowo dz. nr 101, obręb ewidencyjny Dębiny dz. nr 106, obręb ewidencyjny Sośno dz. nr 61, nr 203, nr 265/1, nr 267, nr 268 - inwestor Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj.
Szczegóły
05.06.2018 Decyzja środowiskowa Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą „Budowa urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych na dz. o nr ewid. 186 w m. Sitno, gmina Sośno” - inwestor Przedsiębiorstwo Rolne „ROLTUCZ” Sp. z o.o. w Sitnie Szczegóły
25.04.2018 Postanowienie Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą „Budowa urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych na dz. o nr ewid. 186 w m. Sitno, gmina Sośno”- inwestor PR "ROLTUCZ" Sp z o.o. w Sitnie Szczegóły
29.01.2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zezwolenie na wycinkę 340 szt. drzewa (lipa drobnolistna- 218, grab pospolity- 119, klon zwyczajny - 3) na działce nr 101- obręb Obodowo,106- obręb Dębiny, działka nr.203,61,267 - obręb Sośno,- droga powiatowa nr 1137C - RI.6131.26.2017 Szczegóły
20.11.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzewa (lipa drobnolistna) na działce nr 44/2- obręb Wąwelno- droga powiatowa nr 1146C - RI.6131.26.2017 Szczegóły
20.11.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzew (kasztanowiec zwyczajny) na działce nr 131/3- obręb Wąwelno - RI.6131.25.2017 Szczegóły
« 1 2 3 4 20 21 22 »