Wójt Gminy Sośno zaprasza do konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno

Uprzejmie informuję, że zakończyły się prace nad opracowaniem projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno (LPR).

LPR to wieloletni program działań w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej, zmierzających do wyprowadzenia zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. LPR będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe, między innymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014-2020.

Aby zapewnić mieszkańcom przedyskutowanie projektu LPR – serdecznie zapraszam do konsultacji wszystkich mieszkańców Gminy Sośno i oczekuję współpracy w tym przedmiocie.

Projekt LPR zostanie wyłożony na okres 14 dni (od 1 czerwca 2018 r. do 14 czerwca 2018 r.) w Urzędzie Gminy Sośno (pokój nr 14, parter) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sośno.

Do zgłaszania opinii i wniosków uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Gminy Sośno. Konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków do projektu LPR-u według wzoru „Karty uwag”, która zostanie udostępniona mieszkańcom wraz z projektem LPR. Dopuszcza się możliwość składania opinii i wniosków w formie elektronicznej.

Opinie i wnioski w formie „Kart uwag” należy składać w terminie od 1 czerwca 2018 r. do 14 czerwca 2018 r., w Urzędzie Gminy Sośno, pokój nr 14, w godzinach pracy Urzędu, lub przesłać w formie elektronicznej na adres sikorskai[at]sosno[dot]pl. O dochowaniu terminu decyduje data wpłynięcia opinii/wniosku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian