Przedmiot działalności i kompetencje organu wykonawczego gminy

Wójt Gminy Sośno, zwany dalej Wójtem, jest organem wykonawczym w gminie. Wójta wybierają mieszkańcy gminy w wyborach bezpośrednich i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje Gminę Sośno na zewnątrz. Wykonuje uchwały Rady Gminy Sośno i zadania gminy określone przepisami prawa. Oświadczenie woli w imieniu Gminy Sośno w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt. W realizacji zadań własnych gminy, Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy Sośno.

Do zadań Wójta należy w szczególności:
· przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
· określanie sposobu wykonania uchwał, chyba że Rada Gminy to uprawnienie wykonała lub zastrzegła dla siebie,
· gospodarowanie mieniem gminnym,
· przygotowanie projektu budżetu gminy,
· wykonanie budżetu,
· zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
· wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz samorządowej wynikających z ustaw i porozumień zawartych przez Gminę,
· przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady Gminy,
· przedkładanie Radzie Gminy sprawozdań z działalności finansowej Gminy,
· współdziałanie w interesie Gminy z instytucjami znajdującymi się na jej terenie,
· wydawanie w nagłych wypadkach zarządzeń porządkowych, które podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy,
· udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek,
· informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej, gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
· prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Gminy, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę Gminy,
· ustalanie zakresu spraw Gminy, których prowadzenie w swoim imieniu chce powierzyć Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>