Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności i kompetencje

Wójt Gminy Sośno, zwany dalej Wójtem, jest organem wykonawczym w gminie. Wójta wybierają mieszkańcy gminy w wyborach bezpośrednich i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje Gminę Sośno na zewnątrz. Wykonuje uchwały Rady Gminy Sośno i zadania gminy określone przepisami prawa. Oświadczenie woli w imieniu Gminy Sośno w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt. W realizacji zadań własnych gminy, Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy Sośno.

Do zadań Wójta należy w szczególności:
· przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
· określanie sposobu wykonania uchwał, chyba że Rada Gminy to uprawnienie wykonała lub zastrzegła dla siebie,
· gospodarowanie mieniem gminnym,
· przygotowanie projektu budżetu gminy,
· wykonanie budżetu,
· zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
· wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz samorządowej wynikających z ustaw i porozumień zawartych przez Gminę,
· przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady Gminy,
· przedkładanie Radzie Gminy sprawozdań z działalności finansowej Gminy,
· współdziałanie w interesie Gminy z instytucjami znajdującymi się na jej terenie,
· wydawanie w nagłych wypadkach zarządzeń porządkowych, które podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy,
· udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek,
· informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej, gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
· prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Gminy, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę Gminy,
· ustalanie zakresu spraw Gminy, których prowadzenie w swoim imieniu chce powierzyć Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego