Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gmina Sośno

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie.

Zdjęcie przedstawia żółty młyn z czerwonymi skrzydłami.

Gmina Sośno
ul. Nowa 1, 89-412 Sośno

REGON Gminy Sośno: 092350955
NIP Gminy Sośno: 561-15-01-604
tel. 52 3890110, fax 52 3890133, e-mail 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP): /0413032/skrytka lub /0413032/skrytkaESP 

Godziny pracy: 7:15 ÷ 15:15

KONTO BANKOWE:
BS WIĘCBORK 91 8162 0003 0000 0329 2000 0010
(dla osób dokonujących wpłat poza granicami RP)
PL 91 8162 0003 0000 0329 2000 0010, SWIFT CODE: GBWCPLPP

Urząd Gminy Sośno
ul. Nowa 1, 89-412 Sośno
woj. kujawsko-pomorskie
POLSKA

 REGON Urzędu Gminy Sośno: 000537065

Numery telefonów Urzędu Gminy Sośno:

Centrala: +48 52 3890110

Numery bezpośrednie:

52 389 01 10 – sekretariat (Wójt, Skarbnik – tel. kom. 691 350 649, Sekretarz Gminy – tel. kom. 600 986 769) – W. Domke
52 389 01 14 – zamówienia publiczne, cmentarze – I. Sikorska
52 389 01 15 – informatyka, promocja – A. Szubiński 
52 389 01 16 – Urząd Stanu Cywilnego, dowody  osobiste – D. Zenel
52 389 01 17 – ewidencja ludności, kadry  – M. Steckiewicz
52 389 01 19,  tel. kom. 662 144 697 – inwestycje, gospodarka przestrzenna – K. Frydrychowicz, ; gospodarka komunalna- A. Seydak,
52 389 01 20 – obsługa kasowa jednostek organizacyjnych – N. Szubińska 
52 389 01 21 – księgowość jednostek oświatowych – K. Janke 
52 389 01 22 – księgowość budżetowa i pozabudżetowa – W. Nikel
52 389 01 23 – księgowość: płace UG – J. Pietruszkiewicz oświata – M. Gąsecka
52 389 01 25 – biuro obsługi Rady Gminy – A. Daniluk tel. kom. 606 131 731, 
52 389 01 26 – podatki i opłaty lokalne – O. Maik  M. Zamojska-Barton 
52 389 01 27 – gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska – B. Bielewicz rolnictwo i leśnictwo, drogi gminne –  M. Paliga tel. kom. 698 644 961 
52 389 01 29 – oświata, stypendia szkolne – W. Wasiak , A. Ostrowski tel. kom. 530 612 007,
52 389 01 30 – ewidencja działalności gospodarczej, sport, zdrowie, organizacje pozarządowe – A. Łobodzińska 

W Urzędzie Gminy Sośno w poniedziałki dyżurują pracownicy  Gminnej Spółki Wodnej – nr tel. 52 389 01 28

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) mam przyjemność zaprosić Państwa na strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sośno, który jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
Na podst. art. 10 ust. 1 w/w ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Uwaga!
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Język migowy w urzędzie

Realizacja obowiązku obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się wynika z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.).
Na mocy w/w ustawy osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.
Zgłoszenia można przesyłać: pocztą elektroniczną – , faksem pod nr 52 3891279 lub korzystając z pomocy osoby trzeciej telefonicznie pod nr 52 3890110. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego