Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Załącznik nr 4 do statutu – Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady

§ 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, zwana dalej „Komisją” składa się z przewodniczącego Komisji, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji w liczbie 2 wybieranych przez Radę.

§ 2. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji lub niemożności działania, jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego Komisji.

§ 3. 1. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków Komisji decyduje pisemnie przewodniczący Komisji.
3. O wyłączeniu przewodniczącego Komisji decyduje Rada.
4. Wyłączony członek Komisji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

§ 4. 1. Procedurę rozpatrywania skarg, wniosków i petycji koordynuje Przewodniczący Rady poprzez:
1) kwalifikowanie wpływających spraw;
2) występowanie o uzupełnienie sprawy, w przypadku wątpliwości co do kwalifikacji sprawy;
3) niezwłoczne nadawanie biegu sprawom poprzez skierowanie do Komisji;
4) zawiadamianie składającego o terminie rozpatrzenia sprawy przez Radę.
2. Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może:
1) występować do Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień w zakresie skargi lub o stanowisko w zakresie wniosku bądź petycji;
2) korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania;
3) przeprowadzać w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.
3. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.

§ 5. Komisja składa Radzie, w terminie do końca lutego każdego roku, roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

§ 6. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia, o których mowa w ust. 1, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego Komisji, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady;
2) nie mniej niż 4 radnych;
3) nie mniej niż 2 członków Komisji.
3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 7. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 8. Obsługę biurową Komisji zapewnia Wójt.

 

PDFZasady i tryb działania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady (191,67KB)
 

Kategorie strony: Statut Gminy Sośno
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego