Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kierownik Urzędu – Wójt Gminy Sośno

  

Piotr Dobrzański
Wójt Gminy Sośno

Urząd Gminy Sośno, ul. Nowa 1, 89–412 Sośno
woj. kujawsko-pomorskie
tel. +48 52 389 01 10, fax. +48 52 3890133

Wójt Gminy Sośno, zwany dalej Wójtem, jest organem wykonawczym Gminy Sośno ale również Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy Sośno. Wójta wybierają mieszkańcy gminy w wyborach bezpośrednich i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje Gminę Sośno na zewnątrz. Wykonuje uchwały Rady Gminy Sośno i zadania gminy określone przepisami prawa. Oświadczenie woli w imieniu Gminy Sośno w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy Sośno.

Do zadań Wójta należy w szczególności:
1) gospodarowanie mieniem komunalnym w granicach zwykłego zarządu;
2) opracowywanie projektów uchwał i przedstawianie ich Radzie, określanie sposobu wykonania uchwał;
3) realizowanie polityki kadrowej w Urzędzie, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy, występowanie z wnioskiem o powołanie albo odwołanie Skarbnika, powoływanie Zastępcy, zatrudnianie Sekretarza;
4) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
5) przedstawianie projektu budżetu pod obrady Rady i jego wykonywanie, przedkładanie chwał i zarządzeń podejmowanych w tym zakresie organom nadzoru oraz podawanie ich do wiadomości publicznej;
6) współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
7) w przypadku nie cierpiącym zwłoki wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia;
8) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych decyzji w sprawach należących do zadań Urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz;
9) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej w imieniu Wójta;
10) wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej Gminy Sośno określonych odrębnymi przepisami;
11) kierowanie działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej wprowadzonej na terenie Gminy, opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych;
12) dokonywanie podziału zadań i kompetencji pomiędzy pracowników Urzędu oraz kierowanie pracą Urzędu;
13) powierzanie prowadzenia spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy i Sekretarzowi;
14) zapewnienie realizacji kontroli ustalonych zadań oraz przestrzegania prawa;
15) zapewnienie warunków organizacyjnych dla sprawnego funkcjonowania Urzędu, a zwłaszcza dbanie o efektywność i dyscyplinę pracy oraz należyte załatwianie spraw mieszkańców Gminy;
16) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między Referatami, zatwierdzanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy;
17) wydawanie przepisów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji, zarządzeń);
18) przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
19) zapewnienie realizacji zadań Urzędu określonych Regulaminem i przepisami normatywnymi;
20) przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków;
21) nadzorowanie działalności sołectw;
22) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.

Kategorie strony: Wójt Gminy Sośno
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego