Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Załatwianie spraw w Urzędzie

Karty usług do spraw załatwianych w Urzędzie Gminy Sośno znajdziesz TUTAJ.

Część spraw można również załatwić poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na portalu EPUAP – umożliwia ona interesantom adresowanie do Urzędu Gminy Sośno dokumentacji urzędowej, m.in. podań, wniosków oraz każdej innej dokumentacji, która jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym. Adres Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) urzędu to:

  • /0413032/skrytka lub
  • /0413032/skrytkaESP

Załatwianie spraw w postępowaniu administracyjnym zostało uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.). Kodeks przewiduje następujące terminy, w jakich należy załatwić określoną sprawę.

  • Organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
  • Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Za szczególnie skomplikowane problemy należy uznać te przypadki, w których występuje złożony stan faktyczny, wymagający przeprowadzenia bardzo wnikliwego postępowania dowodowego. Celem takiego postępowania jest rozwianie wszelkich wątpliwości.
  • W postępowaniu odwoławczym, załatwienie sprawy powinno nastąpić natomiast w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie wskazanym przepisami organ administracji publicznej jest zobowiązany zawiadomić strony:

  • podając przyczyny zwłoki i
  • wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Organ wyższego stopnia uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Odpowiedzialność pracownika. Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego