Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Transmisja sesji

Kliknij aby włączyć transmisję

Informacja o rejestracji i transmisji obrad sesji

Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy Sośno są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji rady wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sośno, ul. Nowa 1, 89 422 Sośno, jest Wójt Gminy Sośno. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: telefonicznie pod numerem +48 52 3890110; e-mailem na adres sekretariat@sosno.pl; listownie: ul. Nowa 1, 89-412 Sośno; przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki: /0413032/skrytkaESP. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Adam Ostrowski. Można się z nim kontaktować poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą; telefonicznie pod numerem +48 52 3890129; lub e-mailem na adres iod@sosno.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Sośno jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach stanowią załącznik do protokołu z przebiegu sesji i są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Osoba objęta monitoringiem, która uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach o ile inne przepisy prawa tego nie uniemożliwiają.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy urzędu gminy, radni Rady Gminy Sośno podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy firmy GK Pro sp. z o.o. oraz inne podmioty uprawnione, w tym media.

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Mi nistrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście w archiwum.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w sesji Rady Gminy Sośno.

Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Wójt Gminy Sośno

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego