Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Załącznik nr 1 – Statut Gminy Sośno

Załącznik Nr 1
do  uchwały  Nr  XXVII/229/02
Rady Gminy Sośno
z dnia 10 października 2002 r.

(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 141 poz.2653, z 2005 r. Nr 121, poz. 2063, z 2018 r. poz. 5281 )
Baza aktów własnych: uchwała 2002; zmiana 2005; zmiana 2018

Statut Gminy Sośno

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1.1 Gminę Sośno zwaną dalej „Gminą” stanowią z mocy prawa mieszkańcy terytorium o powierzchni 16.276 ha objętego granicami ustalonymi w ramach podziału administracyjnego Państwa, które przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do statutu.
2. Organami Gminy Sośno są Rada Gminy Sośno i Wójt Gminy Sośno.
3. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Sośno.

§ 2.1. Gmina posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej.
2. Gmina jest właścicielem mienia gminnego przejętego i nabytego z mocy prawa oraz w wyniku obrotu cywilnoprawnego i innych czynności prawnych.
3. Gmina może być także użytkownikiem innego mienia na zasadach prawem określonych.

§ 3.1. Pieczęcią urzędową Gminy Sośno jest pieczęć okrągła o średnicy 36 mm z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz z napisem w otoku „Gmina Sośno”.
2. Sposób stosowania pieczęci określają odrębne przepisy.

§ 4 Użyte w niniejszym statucie sformułowania oznaczają:
1) Gmina – Gminę Sośno, tj. wspólnotę samorządową mieszkańców oraz terytorium Gminy,
2) Rada  –  Radę Gminy Sośno,
3) Przewodniczący –   Przewodniczącego Rady Gminy Sośno,
4) Wójt  –  Wójta Gminy Sośno,
5) Urząd  –  Urząd Gminy Sośno,
6) Skarbnik  –  Skarbnika Gminy Sośno,
7) Sekretarz  –  Sekretarza Gminy Sośno.
8) ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty – ogłoszenie w formie obwieszczeń wywieszone na sołeckich tablicach ogłoszeń oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sośno,
9) sołectwo – jednostkę pomocniczą Gminy.

Rozdział II.
Jednostki pomocnicze Gminy.

§ 5. W granicach Gminy mogą być wyodrębnione sołectwa, które są jednostkami pomocniczymi Gminy. Wykaz utworzonych w Gminie jednostek pomocniczych prowadzi Wójt.

§ 6.1. Rada tworzy, łączy, dzieli oraz znosi sołectwa  z własnej inicjatywy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z inicjatywy mieszkańców, uwzględniając naturalne uwarunkowania przestrzenne, historyczne i istniejące więzi między mieszkańcami oraz dążąc do optymalnego zabezpieczenia potrzeb mieszkańców.
2.Konsultacje odbywają się w formie zgłaszania wniosków i opinii do projektu uchwały, ogłoszonego w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w lokalnej prasie. Termin zgłaszania wniosków i opinii upływa po 14 dniach od ogłoszenia projektu uchwały.
3. O wynikach konsultacji informuje się mieszkańców na zebraniu danego sołectwa oraz w drodze komunikatu podanego do publicznej wiadomości
w sposób, o którym mowa w ust. 2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy dla Rady.
§ 7.1. Zgłoszenie inicjatywy utworzenia, połączenia, podzielenia oraz zniesienia sołectwa przez mieszkańców wymaga formy pisemnej. Zgłoszenie powinno być podpisane przez co najmniej 20 mieszkańców Gminy, którzy
w dniu zgłoszenia wniosku posiadają prawo wybierania do Rady.
2.Mieszkańcy mogą powołać komitet inicjatywny w składzie 3 osób, którego zadaniem będzie przedstawienie organom Gminy udokumentowanych wniosków dotyczących inicjatywy , o której mowa w ust. 1.

§ 8.1. Jednostki pomocnicze prowadzą działalność na podstawie swojego statutu, który uchwala Rada po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1) nazwę, obszar i siedzibę jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadań przekazywanych jednostce pomocniczej przez Gminę oraz sposób ich realizacji,
5) zasady prowadzenia gospodarki finansowej,
6) zasady wykorzystania mienia przekazanego jednostce pomocniczej przez Gminę.
7) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

§ 9.1. Jednostka pomocnicza dysponuje funduszem wydzielonym corocznie w budżecie Gminy, którego wysokość określana jest  w uchwale Rady.
2. Jednostka pomocnicza nie tworzy własnego budżetu, jej dochody i wydatki objęte są budżetem Gminy.
3. Środki finansowe jednostki pomocniczej przeznaczone są na cele określone w jej planie finansowo – rzeczowym, uchwalanym corocznie przez właściwy organ tej jednostki (zebranie wiejskie), zatwierdzanym przez Radę i stanowiącym integralną część budżetu Gminy.
4. Obsługę gospodarki finansowej jednostki pomocniczej zapewnia Wójt.

Rozdział III.
Zadania i zakres działania Gminy.

 § 10.1. Zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu tej wspólnoty.
2. W celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gmina realizuje zadania własne, zlecone ustawami zadania administracji rządowej, a także zadania przejęte od administracji rządowej i samorządowej w drodze porozumienia.
3.  Zadania zlecone lub przejęte od administracji rządowej i samorządowej, Gmina wykonuje w oparciu o środki finansowe przekazane przez tę administrację.
4.Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, Gmina realizuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
5. Zadania własne Gminy obejmują w szczególności sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, oczyszczania i usuwania ścieków gminnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej, w tym szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych placówek oświatowo – wychowawczych,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych                  i urządzeń sportowych,
11) targowisk,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
15) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
18) współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz wspierania
i upowszechniania idei samorządowej,
19) promocji Gminy,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w ramach obowiązującego prawa.

§ 11.1.  W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i zawierać umowy z innymi podmiotami, także z organizacjami pozarządowymi.
2.Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi Wójt.
3.Organizację i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych regulują statuty
i regulaminy organizacyjne.
4.Statuty z zastrzeżeniem ust. 6 nadaje Rada. Statut jednostki organizacyjnej określa między innymi: nazwę, zakres działania, siedzibę, wyposażenie jej
w majątek trwały oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.
5. Regulaminy organizacyjne ustala kierownik jednostki po zasięgnięciu opinii Wójta, z wyjątkiem regulaminu, o którym mowa w § 46 ust. 2.
6.Nadawanie statutów i innych aktów o charakterze organizacyjnym przedszkolom oraz szkołom regulują odrębne przepisy.

 § 12.1.  Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości Gminy następuje w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym poprzez zawarcie porozumienia komunalnego lub przystąpienie do związku jednostek samorządu terytorialnego.
2. Gmina może zawrzeć porozumienie z inną gminą, w celu powierzenia jej określonych przez nią zadań publicznych.
3. O zawarciu porozumienia oraz o przystąpieniu do związku, o których mowa w ust. 1 i 2,  Rada wyraża zgodę w formie uchwały.

§  13. Gmina może zgodnie z prawem o stowarzyszeniach tworzyć bądź przystępować do istniejących stowarzyszeń.

Rozdział IV.
Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy.

§ 14.1. Władza w Gminie należy do mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów Gminy.
2. Rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym podejmowane są poprzez wybory radnych i Wójta oraz referendum w sprawach odwołania organów Gminy przed upływem kadencji, samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz w innych ważnych sprawach dla Gminy.
3. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa ustawa.

§ 15.1  Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy, z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum.
2. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

§ 16.  Organy Gminy wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu.

§ 17. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

§ 18.1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:
1) protokoły z sesji Rady,
2) protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym komisji rewizyjnej,
3) rejestr uchwał Rady,
4) rejestr zarządzeń Wójta,
5) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu  po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem.

§ 19. Dokumenty z zakresu działania Rady i jej komisji udostępnia się w biurze Rady, a dokumenty z zakresu działania Wójta na stanowisku pracy ds. organizacyjnych i osobowych Urzędu, w dniach pracy Urzędu – w godzinach przyjmowania interesantów.

§ 20.1. Z dokumentów wymienionych w § 18 ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi, fotografować je lub kopiować.
2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie oraz w asyście pracownika Urzędu.

§ 21. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie wyciągów z dokumentów  określonych w § 18 ust. 1, ich fotografii oraz kopii po uiszczeniu wymaganych przepisami prawa opłat.

§ 22. Uprawnienia określone w § 18 – 21 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku podjęcia przez Radę lub komisję Rady uchwały
o wyłączeniu jawności, przy czym, ograniczenia jawności mogą      wynikać wyłącznie z ustaw,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

R a d a

§ 23.1. Radę wybierają mieszkańcy Gminy na zasadach określonych w ustawie.
2. Rada składa się z 15 radnych.
3. (uchylony)

§ 24. Rada określa organizację wewnętrzną oraz podstawowe kierunki działania Gminy.

§ 25 .1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.
2. Funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  nie można łączyć
z funkcją członka komisji rewizyjnej Rady.
3. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady  następuje w trybie określonym w ust. 1, na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.

§ 26. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesję na wniosek Wójta lub grupy radnych, stanowiących co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady,           w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
3. Sesje Rady są jawne poza przypadkami przewidzianymi w ustawie.

§ 27. 1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu organu, chyba że ustawowe przepisy szczególne stanowią inaczej.
3. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Wójtowi, poszczególnym komisjom Rady oraz grupie co najmniej 4 radnych, a także grupie mieszkańców Gminy, posiadających czynne prawa wyborcze w wyborach do Rady, liczącej co najmniej 200 osób.
3a. (uchylony)
3b. (uchylony)
3c. (uchylony)
3d. (uchylony)
3e. (uchylony)
3f. (uchylony)
4. Oprócz uchwał, Rada może wyrazić swoją wolę poprzez wydawanie opinii, apeli, oświadczeń i postanowień.

§ 28.1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
1) uchwalanie statutu Gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powołanie i odwołanie Sekretarza i Skarbnika na wniosek Wójta,
4) uchwalanie budżetu Gminy, przyjmowanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium Wójtowi z tego tytułu,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz środków budżetowych na realizację zadań,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania i wykupu przez Wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta  w roku budżetowym,
10) określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania lub stosować poręczenia,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
16) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom
i studentom,
17) stanowienie aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze Gminy w granicach ustawowego upoważnienia,
18) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

§ 29.1. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa jej regulamin, stanowiący załącznik Nr 2 do statutu.
2. Obsługę techniczno–organizacyjną Rady sprawuje Urząd.

§ 30.1. Rada kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych i w  tym celu powołuje komisję rewizyjną.

2.W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem Przewodniczącego i jego Zastępcy.
3. Członek komisji rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć jego praw i obowiązków albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych; może być również wyłączony
z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
4.Decyzję o wyłączeniu członka komisji z czynności, o których mowa
w ust. 3 podejmuje przewodniczący komisji, natomiast o wyłączeniu przewodniczącego komisji decyduje Przewodniczący Rady.

§ 31.1. Komisja rewizyjna sprawdza i opiniuje wykonanie budżetu Gminy oraz występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
2. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji Rady.
3. Organizację i tryb pracy komisji rewizyjnej określa regulamin komisji rewizyjnej Rady stanowiący załącznik Nr 3 do statutu.

§ 31a. 1. Rada powołuje komisję skarg, wniosków i petycji, która rozpatruje skargi na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli, w składzie 4 radnych.
2. Zasady i tryb działania komisji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Sośno.

§ 32. 1. Do wewnętrznych struktur Rady należą:
1) Przewodniczący;
2) wiceprzewodniczący;
3) komisja rewizyjna;
4) komisja skarg, wniosków i petycji;
5) komisje stałe;
6) doraźne komisje do określonych zadań.
2. Komisje podlegają Radzie, której przedkładają na początku roku kalendarzowego plan pracy oraz sprawozdania z pracy w okresie międzysesyjnym.

§ 33.1. Rada powołuje ze swojego grona stałe i doraźne komisje . Wykaz komisji prowadzi Przewodniczący.
2. Liczbę członków komisji, jej skład osobowy oraz szczegółowy zakres działania Rada określa w odrębnej uchwale.
3. Przewodniczących komisji wybiera Rada. Komisje pracują według ustalonych przez siebie regulaminów z zastrzeżeniem § 31 ust. 3 oraz § 31a ust. 2.

§ 34. Do zadań stałych komisji Rady należy:
1) opiniowanie projektów uchwał Rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji komisji,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji i obywateli,
4) przyjmowanie wniosków mieszkańców w zakresie kompetencji komisji.

§ 35.1. Rada może powołać komisje doraźne do realizacji określonych zadań.
2. Skład osobowy oraz zakres działania i kompetencje komisji doraźnych określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

§ 36. 1. Radny jest reprezentantem wyborców w Radzie, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane wnioski
i postulaty oraz przedstawia je odpowiednim organom Gminy do rozpatrzenia.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:  „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

§ 37.  (uchylony)

§ 38.  Poza obowiązkami i uprawnieniami określonymi w ustawie radny może:
1) domagać się wniesienia pod obrady Rady spraw wynikających
z postulatów i wniosków wyborców,
2) podejmować działania i składać wnioski w organach i jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy,
3) żądać pomocy Wójta i Urzędu w sprawach wynikających z działalności radnego, a w szczególności informacji o planach i  realizacji zadań budżetowo – gospodarczych,  wydanych rozstrzygnięciach i decyzjach dotyczących mieszkańców, a także okazania dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

§ 39. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

§ 40.  Za udział w pracach Rady oraz w posiedzeniach komisji – radnemu oraz przewodniczącemu organu jednostki pomocniczej przysługują diety
i zwrot kosztów podróży służbowej, według zasad określonych
w stosownych rozporządzeniach oraz odrębnych uchwałach Rady.

§ 41. Radni korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Wójt

§ 42.1. Wójta wybierają mieszkańcy Gminy na zasadach określonych
w ustawie.
2. Zastępcę Wójta powołuje i odwołuje Wójt w drodze zarządzenia.

§ 43.1. Uchwała Rady o nieudzieleniu Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum
w sprawie jego odwołania.
2. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z innej przyczyny niż wymieniona w ust. 1 jedynie na wniosek co najmniej 1 ustawowego składu Rady.

§ 44. Odwołanie Wójta następuje w trybie określonym ustawą.

§ 45.1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca Wójta samodzielnie lub wraz z inną osobą upoważnioną przez Wójta.
2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 46.1.  Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu, nadawany przez Wójta w drodze zarządzenia.

§ 47. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa i statutu Gminy.

§ 48.1. Do zadań Wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
2) określanie sposobu wykonania uchwał, chyba że Rada to uprawnienie wykonała lub zastrzegła dla siebie,
3) gospodarowanie mieniem gminnym,
4) przygotowanie projektu budżetu Gminy,
5) wykonanie budżetu,
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7) wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz samorządowej wynikających z ustaw i porozumień zawartych przez Gminę,
8) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady,
9) przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy,
10) współdziałanie w interesie Gminy z instytucjami znajdującymi się na jej terenie,
11) wydawanie w nagłych wypadkach zarządzeń porządkowych, które podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady,
12) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek,
13) informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej, gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
14) prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Gminy, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę,
15) ustalanie zakresu spraw Gminy, których prowadzenie w swoim imieniu chce  powierzyć Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi.
2. W realizacji zadań własnych Gminy,  Wójt podlega wyłącznie Radzie.

§ 49.1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz.
2. Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw określających jego status.
3. Szczegółowe kompetencje i zadania Wójta określone są w regulaminie  organizacyjnym Urzędu.

§ 50.1. Wójt przyjmuje interesantów w ustalonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu  dniach i godzinach.
2. Relacje Wójta z pracownikami Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu oraz regulamin pracy Urzędu.

§ 51. Zastępca Wójta wykonuje swoje zadania powierzone mu przez Wójta. W razie nieobecności lub niemożności pełnienia przez Wójta obowiązków, jego Zastępca sprawuje funkcje Wójta.

§ 52. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:
1) wyboru – Wójt,
2) powołania – zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (jeżeli funkcji tej nie sprawuje Wójt) i jego Zastępca,
3) umowy o pracę – pozostali pracownicy.

§ 53.1. Stosunek pracy z Wójtem nawiązuje i zmienia Rada w formie odrębnej uchwały.
2.  Objęcie obowiązków Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady ślubowania następującej treści: „Obejmując urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
3. Rada  może upoważnić Przewodniczącego do wykonywania czynności
z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta – w ramach obowiązujących przepisów prawa.

§ 54.1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt, który dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Stosunek pracy z pracownikami Urzędu i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych,  zatrudnionymi na podstawie powołania i umowy o pracę – nawiązuje Wójt.

§ 55. Przed podjęciem pracy pracownik zatrudniony na podstawie              powołania składa pisemne ślubowanie o następującej treści:
„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć Państwu      i społeczności lokalnej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

§ 56.1. Sekretarz organizuje pracę Urzędu i jego sprawne funkcjonowanie oraz prowadzi sprawy Gminy powierzone mu przez Wójta.
2. Skarbnik wykonuje funkcję głównego księgowego budżetu.
3. Szczegółowe zasady podziału zadań i kompetencji kierownictwa Urzędu określa regulamin organizacyjny Urzędu.

Rozdział V
Gospodarka finansowa Gminy.

§ 57.1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu Gminy.
2. Projekt budżetu przygotowuje Wójt uwzględniając przepisy ustaw
dotyczących finansów publicznych.

3. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminnego
i objaśnieniami, Wójt przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt do wiadomości regionalnej izbie obrachunkowej.
4. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 marca roku budżetowego. Jeżeli planowane wydatki przekraczają planowane dochody, wówczas w uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu.
5. Za prawidłową gospodarkę Gminy odpowiada Wójt.
6. Gospodarka finansowa jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 58.1. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada.
2.Do czasu uchwalenia budżetu, jednak nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu Gminy przedłożony Radzie przez Wójta.

§ 59. Uprawnienia jakie przysługują jednostce pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy, określa statut jednostki pomocniczej uchwalony odrębną uchwałą Rady.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

§ 60.1. Uchwalanie i zmiany statutu dokonuje Rada w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów ustawowego składu Rady.
2. Rada powołuje komisję statutową w celu opracowywania propozycji zmiany statutów i regulaminów, bądź wprowadzania do nich poprawek.

§ 61.1. Akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze Gminy ogłaszane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz w sposób zwyczajowo przyjęty; również mogą być publikowane w prasie lokalnej.
2. Urząd prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu.

§ 62.1.  Zasady prowadzenia dokumentacji pracy organów Gminy regulują odrębne przepisy – „Instrukcja kancelaryjna” lub zarządzenia wewnętrzne Wójta

w zakresie nie uregulowanym instrukcją.
2. Zasady obsługi interesantów przez organy Gminy, w szczególności udzielanie informacji urzędowych, udostępnianie dzienników urzędowych, zbioru przepisów gminnych – określa regulamin organizacyjny Urzędu.

§ 63.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) oraz inne przepisy dotyczące działalności gmin.

Załącznik: 
PDFStatut Gminy Sośno załącznik nr.1 (271,56KB)

Kategorie strony: Statut Gminy Sośno
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego