Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Załącznik nr 3 do statutu – Regulamin Komisji Rewizyjnej

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 1

Komisja rewizyjna zwana dalej „komisją” działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu Gminy.

§ 2

 1. Komisja składa się z: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków, wybieranych uchwałą Rady podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
 2. Komisja podlega wyłącznie Radzie i działa w jej imieniu.

§ 3

 1. Komisja przeprowadza kontrole zgodnie z zatwierdzonym przez Radę planem pracy, na zlecenie Rady.
 2. Komisja opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium. Wniosek powinien być zaopiniowany przez regionalną izbę obrachunkową.
 3. Uprawnienia kontrolne komisji rewizyjnej nie mogą naruszać uprawnień kontrolnych innych komisji powołanych przez Radę

§ 4

 1. Komisja pracuje według planu pracy, który przedstawia Radzie do akceptacji na początku każdego roku kalendarzowego.
 2. Rada może zlecić komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym.
 3. Rada zlecając komisji przeprowadzenie kontroli określa zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

§ 5

 1. Do kierowania pracą komisji, Rada wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.
 2. Przewodniczący komisji:
  1. organizuje pracę komisji,
  2. zwołuje posiedzenia i kieruje obradami komisji,
  3. składa Radzie sprawozdanie z działalności komisji.

§ 6

Członkowie komisji zobowiązani są do:

 1. przestrzegania regulaminu komisji,
 2. aktywnego uczestnictwa w pracach komisji,

§ 7

 1. Posiedzenia komisji zwoływane są przez przewodniczącego komisji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Przewodniczący komisji zobowiązany jest zwołać komisję na pisemny wniosek ¼ ogólnej liczby członków komisji.
 3. W posiedzeniach komisji mogą brać udział radni oraz inne osoby nie będące członkami komisji, zaproszone na posiedzenie.
 4. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnego składu komisji.
 5. Wnioski i postanowienia podejmowane przez komisję zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków komisji.

§ 8

 1. Postanowienia komisji mają formę opinii lub wniosków i są przedkładane Radzie.
 2. Komisja składa pisemne sprawozdanie ze swojej działalności na każdej sesji.

§ 9

Komisja współpracuje z innymi komisjami Rady oraz organizacjami społeczno – gospodarczymi działającymi na terenie Gminy.

§ 10

 1. Podstawową formą działania komisji są kontrole.
 2. Przedmiotem kontroli jest działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy w zakresie:
  • gospodarki finansowo – ekonomicznej,
  • gospodarki mieniem komunalnym,
  • przestrzegania i realizacji postanowień statutu Gminy, uchwał Rady oraz innych przepisów,
  • realizacji bieżących zadań Gminy.

§ 11

Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria:

 1. legalności (badanie zgodności działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwałami rady gminy),
 2. gospodarności,
 3. rzetelności (badanie czy powierzone obowiązki są wykonywane w sposób sumienny, uczciwy, solidny).

§ 12

W szczególności komisja może badać i kontrolować:

 1. wykonywanie przez Wójta uchwał Rady i zadań określanych przepisami prawa,
 2. przygotowane projekty uchwał Rady i wpływać na ich treść,
 3. sposób gospodarowania mieniem komunalnym,
 4. przebieg wykonywania budżetu,
 5. politykę zatrudniania i zwalniania pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. wykonywanie zadań własnych jak i zleconych.
 1. § 13

Przewodniczący komisji zawiadamia Wójta o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 2 dni przed terminem kontroli.

§ 14

 1. Kontrolę przeprowadza wyłoniony z członków komisji zespół kontrolny liczący co najmniej trzech członków, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca.
 2. Członkowie zespołu kontrolnego działają na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Przewodniczącego Rady.
 3. W upoważnieniu winny być wyszczególnione:
  • termin,
  • przedmiot,
  • zakres

przeprowadzonej kontroli.

§ 15

Zespół kontrolny uprawniony jest do:

 1. wstępu do wszystkich pomieszczeń jednostki kontrolowanej oraz innych obiektów związanych z jej działalnością,
 2. wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce,
 3. zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
 4. powołania biegłego do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli,
 5. żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
 6. przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

§ 16

 1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
 2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny jest zobowiązany do przestrzegania:
  • przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki,
  • przepisów dotyczących informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych.
 3. Działalność zespołu kontrolnego nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.

§ 17

 1. Z przebiegu kontroli zespół sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie zespołu kontrolnego oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
 2. W protokole ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak również osiągnięcia i przykłady dobrej pracy.
 3. Protokół powinien ponadto zawierać:
  • nazwę jednostki kontrolowanej oraz główne dane osobowe kierownika,
  • imiona i nazwiska osób kontrolowanych,
  • czas trwania kontroli,
  • ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej,
  • wykaz załączników.
 4. Protokół sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej. Drugi – Przewodniczący Rady. Trzeci – Wójt, natomiast czwarty egzemplarz pozostaje w aktach komisji.

§ 18.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli komisja występuje z wnioskami zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zapobiegania im na przyszłość oraz usprawnienia działalności , która była przedmiotem kontroli.

§ 19

Komisja kieruje do jednostki skontrolowanej oraz Wójta wystąpienia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości.

§ 20

Kierownicy jednostek, do których wystąpienie pokontrolne zostało skierowane, są obowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić komisję o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków. W razie braku możliwości wykonania wniosków, należy podać uzasadnione przyczyny ich niewykonania i propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 21

Odstąpienie od wykonania wniosków komisji dotyczących wyciągnięcia konsekwencji służbowych lub zastosowania innych przewidzianych prawem form odpowiedzialności wobec osób winnych, może nastąpić za zgodą komisji.

§ 22

W razie ujawnienia przestępstw lub wykroczeń, komisja przekazuje sprawę organom ścigania i zawiadamia o tym organ nadrzędny jednostki skontrolowanej.

§ 23

 1. Wyniki swoich działań w zakresie przeprowadzania kontroli, komisja przedstawia Radzie w formie sprawozdania.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać:
  • wyniki kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich powstanie,
  • wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,
  • wnioski o podjęcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych powstania nieprawidłowości – jeśli zachodzi taka konieczność.

§ 24

Obsługę techniczno–biurową komisji prowadzi biuro Rady.

§ 25

Zmiany niniejszego regulaminu wymagają takiej samej procedury jak jego uchwalenie.

 

PDFRegulamin Komisji Rewizyjnej (204,56KB)
 

Kategorie strony: Statut Gminy Sośno
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego