Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Sośno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Gmina Sośno.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2023-08-29.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2024-05-25.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Nie zostały spełnione następujące wymagania:

Część załączonych dokumentów może nie posiadać warstwy tekstowej - są skanami dokumentów.
Część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków.

Powody wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Dokumenty ze źródeł obcych, które dotarły do Urzędu w wersji papierowej.

Niektóre dokumenty źródłowe ze względu na swoją złożoność nie można przeskalować na postać warstwy cyfrowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-29.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Adrian Szubiński, szubinskia@sosno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48523890115. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

89-412 Sośno, Nowa 1
Tel.: +48523890110
E-mail:
Strona internetowa: sosno.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Sośno znajduje się w Sośnie przy ulicy Nowej 1. Nie posiada ogrodzenia. Wejście do budynku jest dostępne bezpośrednio z ulicy po pokonaniu 10 schodów. W 2023 r. od strony wschodniej budynku zainstalowano podnośnik pionowy dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Podnośnik zapewnia dostęp do wszystkich kondygnacji w budynku. Od strony północnej budynku urzędu, po prawej stronie przed głównym wejściem na schody, zainstalowano dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek dwukondygnacyjny, z jedną klatką schodową ogólnie dostępną wyposażoną w barierki i poręcze na ścianach. Na parterze, przy wejściu znajduje się hol przeznaczony dla interesantów. Po prawej stronie wejścia zlokalizowane jest Biuro Obsługi Klienta wraz z sekretariatem z ladą recepcyjną, której ścianki występują w dwóch wysokościach, w którym petenci mają możliwość załatwienia swoich spraw. Pozostałe pomieszczenia Urzędu Gminy Sośno umiejscowione są na poziomie parteru i I-go piętra.

Miejsca parkingowe zlokalizowane są po prawej i tylnej stronie budynku oraz wzdłuż ulicy Nowej na której wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do siedziby Gminy Sośno możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W Urzędzie Gminy Sośno możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Zgłoszenia można przesyłać: pocztą elektroniczną – sekretariat@sosno.pl lub korzystając z pomocy osoby trzeciej telefonicznie pod nr +48 52 3890110. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego