Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzule informacyjne

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Sośno na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Dotyczy również spraw załatwianych milczącą zgodą (KPA).

  • administratorem Pana/Pani/osoby niepełnoletniej danych osobowych jest Wójt Gminy Sośno, z siedzibą w Urzędzie Gminy Sośno, ul. Nowa 1. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

o     telefonicznie pod numerem +48 52 3890110;

o     listownie: ul. Nowa 1, 89-412 Sośno;

o     e-mailem na adres ;

o     przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki: /0413032/skrytkaESP.

  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim kontaktować poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą lub e-mailem na adres . Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym sprawach dotyczących realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie. 
  • Pana/Pani/osób niepełnoletnich dane osobowe są przetwarzane w celu:

o     wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

o     do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

o     do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

o     do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;

o     do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.

  • Dane zwykłe i szczególnej kategorii przetwarzane są z zapewnieniem poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania. "Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 
  • Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Administrator danych osobowych Państwa wniosek przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Urząd Gminy Sośno zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w urzędzie systemów informatycznych.
  • Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
  • Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

o     dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

o     sprostowania/uzupełnienia danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także do usunięcia danych/bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

o     prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

o     prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Administrator danych osobowych - Wójt Gminy Sośno

Klauzule obowiązujące w Urzędzie Gminy Sośno dotyczące:

PDFprzetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Sośno na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (90,34KB)

PDFprzetwarzanie danych osobowych w związku z transmisją obrad sesji (320,48KB)

PDFprzetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) (437,11KB)

PDFprzetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) (143,83KB)

PDFprzetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) (136,86KB)

Kategorie strony: RODO
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego