Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fundusz sołecki

Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Wydzielenie funduszu dla sołectw, realizacja zadań finansowanych z tego funduszu oraz jego rozliczanie wykonywane są na podstawie przepisów nowej ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301).

Wysokość kwot przeznaczanych dla poszczególnych sołectw wyliczana jest za pomocą wzoru określonego w ustawie i uzależniona jest od ilości mieszkańców sołectwa oraz od wielkości wykonanych dochodów bieżących gminy.

Informacje o wysokości środków przysługujących poszczególnym sołectwom Wójt przekazuje  sołtysom do końca lipca na następny rok budżetowy.

Co ma zrobić sołectwo, aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego?

Na zebraniu wiejskim mieszkańcy muszą uchwalić wniosek o przyznanie tych środków (inicjatywa złożenia wniosku na zebraniu należy do sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa).

Organizując zebranie wiejskie należy przestrzegać zarówno przepisów prawa (statutu sołectwa), jak też doprowadzić do tego, aby wzięło w nim udział możliwie wielu mieszkańców oraz, aby to oni właśnie podjęli decyzję o treści wniosku dotyczącego wykorzystania funduszu sołeckiego. Każdy mieszkaniec zainteresowany funkcjonowaniem sołectwa powinien w takim zebraniu uczestniczyć.

Jeżeli sołectwo nie złoży wniosku, to nie otrzyma pieniędzy na działanie.

We wniosku należy wskazać zamierzenia realizowane na obszarze sołectwa i uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz podać przewidywany koszt ich realizacji (kalkulację). Uchwalony  wniosek wraz z protokołem i uchwałą z zebrania wiejskiego, sołtys przekazuje Wójtowi do dnia 30 września, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na rok następny.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego działania na rzecz rozwoju i poprawy życia na wsi. Każdy może mieć wpływ na kierunek działań w swoim sołectwie, a tym samym w swojej gminie.

Fundusz sołecki po zmianach w ustawie

Informujemy, że 20 marca 2014r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, która zastąpiła dotychczasową ustawę z 20 lutego 2009 r. Nowa ustawa opublikowana została w Dzienniku Ustaw  z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U. poz. 301). Nowa ustawa doprecyzowuje uregulowania obowiązujące w starej ustawie i usuwa bariery dla rozwoju funduszy sołeckich.

Główne zmiany to:

  • zwiększenie wysokości zwrotu z budżetu państwa do gmin wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego o 10% (było 10%, 20% i 30%, a będzie 20%, 30% i 40%);
  • uchwały rozstrzygające o wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszy sołeckich, które rady gmin podejmowały do końca marca każdego roku będą miały „charakter permanentny” tzn. będą obowiązywały do momentu zmiany decyzji przez radę gminy tj. gdy rada podejmie decyzję o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;
  • w celu umożliwienia realizacji wspólnych przedsięwzięć przez kilka sołectw z terenu gminy wprowadzono zapis umożliwiający kumulowanie środków funduszu z co najmniej dwóch sołectw, na realizację jednego, większego przedsięwzięcia wskazanego (we wnioskach) sołectwa. Tak uchwalone wnioski będą się uzupełniały. Przykładowo gdy mieszkańcy 2 sołectw korzystają z 1 placu zabaw ulokowanego na terenie jednego z nich – sołectwo A będzie mogło sfinansować np. zakup nowych zabawek, a sołectwo B np. ogrodzenie;
  • wprowadzono możliwość dokonywania zmiany zakresu przedsięwzięcia w trakcie realizacji zdań w ramach dotychczasowego limitu środków; zmiany będą możliwe w sytuacji uzyskania oszczędności przy realizacji przedsięwzięcia, czy też niemożliwości realizacji któregoś z zadań. W ustawie określone zostały terminy w jakich zmiany te będą możliwe (tj. nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego). Zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wydatków ustalonych pierwotnie w budżecie – co oznacza iż jeśli sołectwo nie złożyło wcześniej wniosku i nie miało zagwarantowanych środków w uchwalonym budżecie – to nie może proponować nowych przedsięwzięć w czasie roku budżetowego. Ważne jest to, że sołectwo składając wniosek o zmianę przedsięwzięcia lub jego zakresu zobligowane jest do stosowania tej samej procedury jak przy uchwalaniu i złożeniu pierwotnego wniosku tj. uchwalenie wniosku na zebraniu wiejskim (art.5 ust.2,3 i 5-11);
  • uszczegółowiono tryb odwoławczy od decyzji wójta, dotyczący odrzucenia uchwalonych przez zebranie wiejskie wniosków zawierających braki formalne.

Rada Gminy Sośno podejmując w dniu 27 marca 2014 r. uchwałę Nr XXXVI/250/14 rozstrzygnęła o wyodrębnieniu w budżecie gminy Sośno środków stanowiących fundusz sołecki.

Wysokości środków, przypadających na dane sołectwa w poszczególnych latach:

PDFFundusz sołecki na 2024r. (103,56KB)

PDFFundusz sołecki na 2023r. (104,79KB)

PDFFundusz sołecki na 2022r. (105,59KB)

PDFFundusz sołecki na 2021r. (105,69KB)

PDFFundusz sołecki na 2020r. (103,46KB)

PDFFundusz sołecki w 2019r. (105,05KB)

PDFFundusz sołecki na 2018r. (341,66KB)

PDFFundusz sołecki w 2017r. (189,89KB)

PDFFundusz sołecki w 2016r. (221,34KB)

PDFFundusz sołecki w 2015r. (242,16KB)

PDFFundusz sołecki w 2014r. (241,81KB)

PDFFundusz sołecki w 2013r. (241,58KB)

PDFFundusz sołecki w 2012r. (237,78KB)

PDFFundusz sołecki w 2011r. (238,26KB)

PDFFundusz sołecki w 2010r. (237,99KB)

Kategorie strony: Sołectwa, Finanse
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego