Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Gminy Sośno

Niniejszy tekst statutu jest tekstem ujednoliconym.

Adres publikacji statutu: (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 141 poz.2653, z 2005 r. Nr 121, poz. 2063, z 2018 r. poz. 5281 )
Baza aktów własnych (aktów prawa miejscowego): uchwała 2002; zmiana 2005; zmiana 2018

Uchwała Nr XXVII/229/02
Rady Gminy w Sośnie
z dnia 10 października 2002 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sośno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwalić Statut Gminy Sośno stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XVIII/80/96 Rady Gminy w Sośnie z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Sośno (Dz. Urz. Województwa Bydgoskiego z 1996 r. Nr 48, poz. 170).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego