Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sołectwa

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) – „gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne (…). Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.”

Gmina Sośno podzielona jest na 20 sołectw – jednostek pomocniczych gminy, które tworzą 22 wsie i jedna osada. Zasady tworzenia, łączenia oraz podziału tych sołectw określa Statut Gminy Sośno.
Jednostki pomocnicze prowadzą działalność na podstawie swojego statutu, który uchwala Rada Gminy Sośno, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Sołectwa realizują przedsięwzięcia z własnej inicjatywy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i mogą wnioskować do Wójta Gminy o przyznanie środków na ten cel z funduszu sołeckiego, wyodrębnianego przez Radę Gminy Sośno w budżecie gminy.
Organem uchwałodawczym sołectwa (parlament) jest zebranie wiejskie (zebranie mieszkańców sołectwa), a wykonawczym (rząd) – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka jako ciało doradcze tego organu.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego